Tentang Kami

BADAN PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIKAT ISLAM
(BAPESI)

KEDUDUKAN

Badan Pengembangan Ekonomi Syarikat Islam (Bapesi) adalah badan khusus yang dibentuk oleh Pimpinan Pusat/Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam dalam rangka menangani kegiatan usaha perekonomian di lingkungan Syarikat Islam dan masyarakat Indonesia.
Bapesi dibentuk dan didirikan guna mewujudkan Dakwah Ekonomi yang dikembangkan oleh Syarikat Islam.
Bapesi berkedudukan sebagai badan otonom yang berada dalam koordinasi Ketua Umum Pimpinan Pusat/Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam, dan bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Pusat Syarikat Islam.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

  1. Merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional Syarikat Islam di bidang ekonomi, sebagaimanan dirumuskan dalam Catur Program Syarikat Islam.  
  2. Menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan program Syarikat Islam di bidang perkoperasian;
  3. Mengkoordinasikan dan menggerakkan antarpelaksana kegiatan perekonomian di lingkungan organisasi Syarikat Islam;
  4. Merumuskan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional ekonomi Syarikat Islam dalam kaitan kerja sama dengan pihak eksternal terkait di bidang ekonomi;
  5. Menyelenggarakan koordinasi kebijakan, strategi, dan program Syarikat Islam  di bidang pembinaan usaha ekonomi dan koperasi pada seluruh tingkatan organisasi Syarikat Islam dan masyarakat Indonesia.

KEWENANGAN

Guna mengimplementasikan kerja dalam kerangka pengembangan ekonomi Syarikat Islam, Bapesi berwenang:

  1. Membentuk usaha-usaha dan badan usaha yang terkait dengan pemberdayaan ekonomi kaum berbentuk perseroan terbatas, perseroan perorangan maupun koperasi;
  2. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan dalam usaha-usaha yang dijalankan;
  3. Melakukan program pelatihan dalam bidang usaha baik untuk kalangan internal maupun untuk masyarakat umum;
  4. Membangun jejaring kerja sama (networking) dengan pihak-pihak eksternal seperti pemerintah maupun swasta termasuk kerja sama luar negeri dalam upaya mengembangkan usaha-usaha yang dibangun, termasuk dalam permodalan/investasi dan human invesment.